شماره نتیجهنامنام خانوادگیدانشگاه محل تحصیلLink to Single Entry
1سحرنوروزیدانشگاه شیرازنمایش جزییات
2سالارشاطریدانشگاه تبریزنمایش جزییات
3میر شهریارهاشمی زنوزیدانشگاه تبریزنمایش جزییات
4پریسافتوحیدانشگاه مراغهنمایش جزییات
5محمدرضااختریدانشگاه تبریزنمایش جزییات
6آینازپیمایندهدانشگاه مراغهنمایش جزییات
7آینازپیمایندهدانشگاه مراغهنمایش جزییات
8کیوانعباسعلیزادهدانشگاه تبریزنمایش جزییات
9کیوانرضازادهدانشگاه مراغهنمایش جزییات
10قاسمعلیزادهدانشگاه شیرازنمایش جزییات
11فاطمهعطاالهیدانشگاه شیرازنمایش جزییات
12زينبخورشيديدانشگاه تبریزنمایش جزییات
13مریممحمدزادهدانشگاه تبریزنمایش جزییات
14امیرعرفانبهلولیدانشگاه تبریزنمایش جزییات
15امیرمحمدجامبردانشگاه تبریزنمایش جزییات
16امیرمحمدجامبردانشگاه تبریزنمایش جزییات
17علیرضابلال ینگی کنددانشگاه تبریزنمایش جزییات
18مریمکارگردانشگاه شیرازنمایش جزییات
19وحیدمرشدیدانشگاه تبریزنمایش جزییات
20فرزینامین زاده فکردانشگاه تبریزنمایش جزییات
21محمدحسینپندخواهیدانشگاه شیرازنمایش جزییات
22روناکپورمنددانشگاه تبریزنمایش جزییات
23محمدحقانی نیادانشگاه مراغهنمایش جزییات
24سارامحمدی سالاریدانشگاه مراغهنمایش جزییات
25زهرارزق خواه خواجهدانشگاه مراغهنمایش جزییات
شماره نتیجهنامنام خانوادگیدانشگاه محل تحصیلLink to Single Entry