دوره‌ی اورژانس دامپزشکی

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: پروتوکل اقدامات اورژانسی

متن سربرگ خود را وارد کنید

15 فروردین‌ماه 1400
25000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اورژانس و بیهوشی در تروما

متن سربرگ خود را وارد کنید

13 فروردین‌ماه 1400
25000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: داروهای کاربردی در اورژانس

متن سربرگ خود را وارد کنید

11 فروردین‌ماه 1400
20000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اورژانس اختصاصی اسب‌ها

متن سربرگ خود را وارد کنید

9 فروردین‌ماه 1400
20000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اورژانس چشم در حیوانات

متن سربرگ خود را وارد کنید

7 فروردین‌ماه 1400
20000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: انتقال خون در اورژانس

متن سربرگ خود را وارد کنید

5 فروردین‌ماه 1400
25000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اصول و تکنیک‌های مایع‌درمانی

متن سربرگ خود را وارد کنید

3 فروردین‌ماه 1400
25000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: مقدمه و آشنایی با اورژانس

متن سربرگ خود را وارد کنید

1 فروردین‌ماه 1400
رایگان