رویدادهای تخصصی دامپزشکی

نکات حائز اهمیت در تفسیر نتایج آزمایشگاهی در دامپزشکی

متن سربرگ خود را وارد کنید

21 اسفند‌ماه 1400
50000 تومان
مبانی جذب اتمی

متن سربرگ خود را وارد کنید

12 اسفند‌ماه 1400
رایگان
ارزیابی رادیوگرافی بیماری‌های اندام حرکتی در اسب

متن سربرگ خود را وارد کنید

13 اسفند‌ماه 1400
95000 تومان
طراحی پرایمر

متن سربرگ خود را وارد کنید

12 اسفندماه 1400
55000 تومان
آشنایی با مفاهیم پایه‌ی بیوانفورماتیک و بیوتکنولوژی

متن سربرگ خود را وارد کنید

9 اسفند‌ماه 1400
رایگان
آشنایی با مبانی تغذیه در آبزیان

متن سربرگ خود را وارد کنید

6 اسفندماه 1400
50000 تومان
مفاهیم اساسی بهداشت و پرورش اسب

متن سربرگ خود را وارد کنید

21 بهمن‌ماه 1400
50000 تومان
سونوگرافی محوطه بطنی در دام‌های کوچک

متن سربرگ خود را وارد کنید

7 بهمن‌ماه 1400
80000 تومان
استفاده از آنتی‌میکروب‌ها در حیوانات مزرعه

متن سربرگ خود را وارد کنید

9 دی‌ماه 1400
50000 تومان
معارفه‌ی دانشجویان ورودی 1400

متن سربرگ خود را وارد کنید

1 الی 3 دی‌ماه 1400
رایگان
اصول معاینه در حیوانات خانگی

متن سربرگ خود را وارد کنید

24الی 30 آذرماه 1400
پایان ثبت‌نام
اصول اولیه‌ی معاینه‌ی پرندگان زینتی

متن سربرگ خود را وارد کنید

4 شهریورماه 1400
70000 تومان
اقدامات اورژانسی برای پرندگان زینتی

متن سربرگ خود را وارد کنید

3 تیرماه 1400
45000 تومان
آشنایی با اصول اولیه‌ی تکنیک ELISA

متن سربرگ خود را وارد کنید

13 خردادماه 1400
پایان ثبت‌نام
دامپزشکی مبتنی بر شواهد

متن سربرگ خود را وارد کنید

9 خردادماه 1400
پایان ثبت‌نام
مبانی، اصول اولیه و آشنایی با جراحی تعویض مفصل

متن سربرگ خود را وارد کنید

7 خردادماه 1400
69000 تومان
اصول کاربردی واکسیناسیون در نشخوارکنندگان

متن سربرگ خود را وارد کنید

17 و 24 اردی‌بهشت‌ماه 1400
79000
دارودرمانی کاربردی در پرندگان زینتی

متن سربرگ خود را وارد کنید

2 اردی‌بهشت‌ماه 1400
59000 تومان
سلسله نشست انتقال تجربه با محوریت نگارش مقالات علمی و مطبوعاتی

متن سربرگ خود را وارد کنید

4 الی 24 فروردین‌ماه 1400
پایان ثبت‌نام
اصول مدیریت حیات وحش، دامپزشکی حیات وحش و حفاظت

متن سربرگ خود را وارد کنید

26 و 27 فروردین‌ماه 1400
پایان ثبت‌نام
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: پروتوکل اقدامات اورژانسی

متن سربرگ خود را وارد کنید

15 فروردین‌ماه 1400
25000 تومان
مدیریت بهداشتی مزارع پرورش ماهی در سیستم آکواپونیک

متن سربرگ خود را وارد کنید

20 فروردین‌ماه 1399
64000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اورژانس و بیهوشی در تروما

متن سربرگ خود را وارد کنید

13 فروردین‌ماه 1400
25000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: داروهای کاربردی در اورژانس

متن سربرگ خود را وارد کنید

11 فروردین‌ماه 1400
20000 تومان
اصول استفاده از گرافت‌های پوستی در سگ و گربه

متن سربرگ خود را وارد کنید

11 فروردین‌ماه 1400
پایان ثبت‌نام
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اورژانس اختصاصی اسب‌ها

متن سربرگ خود را وارد کنید

9 فروردین‌ماه 1400
20000 تومان
مدیریت زخم در دام کوچک

متن سربرگ خود را وارد کنید

9 فروردین‌ماه 1400
پایان ثبت‌نام
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اورژانس چشم در حیوانات

متن سربرگ خود را وارد کنید

7 فروردین‌ماه 1400
20000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: انتقال خون در اورژانس

متن سربرگ خود را وارد کنید

5 فروردین‌ماه 1400
25000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اصول و تکنیک‌های مایع‌درمانی

متن سربرگ خود را وارد کنید

3 فروردین‌ماه 1400
25000 تومان