وهومن

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

ورود به حساب کاربری

حساب کاربری ندارید؟

رمزتان را فراموش کرده‌اید؟

افتخارات

افتخارات انجمن علمی دامپزشکی را می‌توان به دو دوره تقسیم نمود: دوره‌ی اول، در زمان فعالیت انجمن علمی دامپزشکی پیش از سال 1390، و دوره‌ی دوم، افتخارات کسب‌شده توسط انجمن‌های علمی «علوم‌پایه»، «پاتوبیولوژی»، «بهداشت مواد غذایی» و «علوم درمانگاهی» در بازه‌ی زمانی سال‌های 1390 الی 1398.
انجمن علمی دامپزشکی در مجموع 17 رتبه‌ی اول، 13 رتبه‌ی دوم، 6 رتبه‌ی سوم و 5 رتبه‌ی شایسته‌ی تقدیر را در کارنامه دارد.

رتبه‌ی اول

1

رتبه‌ی اول

طرح روی جلد روزنامه‌ای

سومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

رتبه‌ی اول

گرافیک و صفحه‌آرایی روزنامه‌ای

سومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

رتبه‌ی اول

بخش ویژه: مقالات

سومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

رتبه‌ی اول

بخش ویژه: مصاحبه

سومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

رتبه‌ی اول

مصاحبه

سومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

رتبه‌ی اول

دبیران برگزیده

یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی اول

محتوای دیجیتال

یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی اول

نشریات علمی کشاورزی و دامپزشکی

یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی اول

کارآفرینی

سومین جشنواره ملی حرکت

رتبه‌ی اول

استاد مشاور

پنجمین جشنواره ملی حرکت

رتبه‌ی اول

دبیران برگزیده

پنجمین جشنواره ملی حرکت

رتبه‌ی اول

کارآفرینی

پنجمین جشنواره ملی حرکت

رتبه‌ی اول

فعالیت‌های آموزشی

پنجمین جشنواره ملی حرکت

رتبه‌ی اول

محتوای دیجیتال

یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی اول

نشریات منتخب معاونت فرهنگی

دومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

رتبه‌ی اول

نشریات علمی کشاورزی و دامپزشکی

دومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

رتبه‌ی اول

نشریات علمی سال اولی

دومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

رتبه‌ی دوم

2

رتبه‌ی دوم

مقالات علمی تخصصی کشاورزی و دامپزشکی

سومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

رتبه‌ی دوم

گرافیک و صفحه‌آرایی مجله‌ای

سومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

رتبه‌ی دوم

انجمن‌های برگزیده

یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی دوم

اساتید مشاور برگزیده

یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی دوم

افتخارآفرینی

پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی دوم

سایت و وبلاگ

پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی دوم

فعالیت‌های پژوهشی

پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی دوم

فعالیت‌های ترویجی

پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی دوم

انجمن‌های برگزیده

پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی دوم

فعالیت‌های ترویجی

چهارمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی دوم

اختراع

چهارمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی دوم

انجمن‌های برگزیده

چهارمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی دوم

نشریات علمی کشاورزی و دامپزشکی

یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی سوم

3

رتبه‌ی سوم

نشریات علمی کشاورزی و دامپزشکی

سومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

رتبه‌ی سوم

طرح روی جلد مجله‌ای

سومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

رتبه‌ی سوم

افتخارآفرینی

چهارمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی سوم

فعالیت‌های آموزشی

چهارمین جشنواره دانشگاهی حرکت

رتبه‌ی سوم

گرافیک و صفحه‌آرایی

دومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

رتبه‌ی سوم

مصاحبه

دومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

شایسته‌ی تقدیر

4-6

شایسته‌ی تقدیر

نشریات علمی کشاورزی و دامپزشکی

سومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

شایسته‌ی تقدیر

مصاحبه

سومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

شایسته‌ی تقدیر

مصاحبه

سومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

شایسته‌ی تقدیر

مقالات علمی تخصصی سایر رشته‌ها

دومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

شایسته‌ی تقدیر

مقالات علمی تخصصی سایر رشته‌ها

دومین جشنواره نشریات دانشگاه شیراز

© 1399 | انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

معرفی کوتاه

وبسایت وهومن، در آذرماه 1399 تأسیس گردید تا جایگزینی جامع‌تر و پیشرفته‌تر برای وبسایت سابق این مجموعه (وبسایت انجمن علمی علوم‌پایه) باشد.