سلسله نشست انتقال تجربه با محوریت نگارش مقالات علمی و مطبوعاتی

جلسه‌ی نخست: آشنایی با مقاله و انتخاب موضوع https://dl.shirazvetschool.ir/Vohuman/Courses/105.160100%20-%20Principles%20of%20Writing%20a%20Good%20Essay/Principles%20of%20Writing%20a%20Good%20Essay%2001.m4v جلسه‌ی دوم: جست‌وجو و یافتن منابع مناسب https://dl.shirazvetschool.ir/Vohuman/Courses/105.160100%20-%20Principles%20of%20Writing%20a%20Good%20Essay/Principles%20of%20Writing%20a%20Good%20Essay%2002.m4v جلسه‌ی سوم: آشنایی با اجزای مقاله و جست‌وجوی سرفصل‌های مورد نیاز، تکنیک گسترش رفرنس‌ها https://dl.shirazvetschool.ir/Vohuman/Courses/105.160100%20-%20Principles%20of%20Writing%20a%20Good%20Essay/Principles%20of%20Writing%20a%20Good%20Essay%2003.m4v جلسه‌ی چهارم: ترسیم نقشه‌ی راه و آغاز نگارش، نکات کاربردی در نرم‌افزار ورد https://dl.shirazvetschool.ir/Vohuman/Courses/105.160100%20-%20Principles%20of%20Writing%20a%20Good%20Essay/Principles%20of%20Writing%20a%20Good%20Essay%2004.m4v جلسه‌ی پنجم: پانوشت‌نویسی و رفرنس‌نویسی https://dl.shirazvetschool.ir/Vohuman/Courses/105.160100%20-%20Principles%20of%20Writing%20a%20Good%20Essay/Principles%20of%20Writing%20a%20Good%20Essay%2005.m4v دانلود ویدئوی آموزشی […]

مدیریت زخم در دام کوچک

https://dl.shirazvetschool.ir/Vohuman/Courses/102.090100%20-%20Wound%20Management%20In%20Small%20Animals/Wound%20Management%20In%20Small%20Animals.m4v دانلود ویدئوی آموزشی