مبانی جذب اتمی

https://dl.shirazvetschool.ir/Vohuman/Courses/101.121200%20-%20Principles%20of%20Atomic%20Absorption%20Spectroscopy/Principles%20of%20Atomic%20Absorption%20Spectroscopy.mp4 دانلود ویدئوی آموزشی

طراحی پرایمر

https://dl.shirazvetschool.ir/Vohuman/Courses/101.121200%C2%A0-%C2%A0Primer%C2%A0Designing/Primer%20Designing%20Part%20I.mp4https://dl.shirazvetschool.ir/Vohuman/Courses/101.121200%C2%A0-%C2%A0Primer%C2%A0Designing/Primer%20Designing%20Part%20II.mp4 دانلود ویدئوی آموزشی (بخش نخست) دانلود ویدئوی آموزشی (بخش دوم)