وهومن

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

ورود به حساب کاربری

حساب کاربری ندارید؟

رمزتان را فراموش کرده‌اید؟

کالبدگشایی و نمونه‌برداری

1

1

2

2

3

3

4

دکتر فاطمه نمازی

استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر عزیزاله خداکرم تفتی

استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر نصراله احمدی

استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

© 1399 | انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

معرفی کوتاه

وبسایت وهومن، در آذرماه 1399 تأسیس گردید تا جایگزینی جامع‌تر و پیشرفته‌تر برای وبسایت سابق این مجموعه (وبسایت انجمن علمی علوم‌پایه) باشد.